In welke geldeenheid mag een jaarrekening worden uitgedrukt?

De geldeenheid waarin een jaarrekening uitgedrukt mag worden (euro of een vreemde geldeenheid), is afhankelijk van de werkzaamheden van de entiteit en de mate van internationale vertakkingen in de groep. Het wetsartikel dat dit bepaalt, is 2:362 lid 7 BW.

In het algemeen geldt dat de jaarrekening in euro’s dient te worden uitgedrukt, tenzij de werkzaamheden van de rechtspersoon of de internationale vertakkingen van de groep uitdrukking in vreemde valuta rechtvaardigen.

Redenen voor een andere geldeenheid dan de euro

Redenen voor het uitdrukken van de jaarrekening in een andere valuta, kunnen bijvoorbeeld zijn dat de entiteit het merendeel van haar contracten in de vreemde valuta sluit of dat de financiering voornamelijk bestaat uit leningen in deze vreemde valuta.

Voor het inzicht kan het dan beter zijn om de jaarrekening in deze vreemde valuta uit te drukken.

Een omrekeningsverschil dat hieruit ontstaat, wordt verwerkt in het eigen vermogen ten gunste of ten laste van de overige reserves.

Voor het vaststellen van de geldeenheid, dient niet enkel naar de dochter- of zustermaatschappijen gekeken te worden, maar ook naar de moedermaatschappij.

Artikel 2:362 lid 7 BW

Indien de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertakking van zijn groep dat rechtvaardigt, mag de jaarrekening of alleen de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld in een vreemde geldeenheid.

De posten worden in de Nederlandse taal omschreven, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten.

Artikel 2:373 lid 5 BW (aangepast)

In een jaarrekening die in een vreemde geldeenheid wordt opgesteld, wordt het geplaatste kapitaal opgenomen in die geldeenheid, naar de koers op de balansdatum.

Vermelden de statuten het geplaatste kapitaal in een andere geldeenheid dan de geldeenheid waarin de jaarrekening is opgesteld, dan wordt in deze post tevens deze koers en het bedrag in die andere geldeenheid vermeld.